I. Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje poskytnuté v této smlouvy a/nebo v souvislosti s jejím plněním, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“). Osobní údaje Společnost zpracovává pouze pro účely (i) plnění smlouvy a obchodní činnosti. Osobní údaje budou/mohou být Společností poskytnuty třetím osobám, a to externí účetní společnosti a/nebo externí advokátní kanceláři a/nebo osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejími obchodními partnery. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Osobní údaje budou Společností zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Společnosti podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má každý subjekt Osobních údajů tato práva:

PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Společnosti, což znamená, že má právo kdykoliv požádat o potvrzení Společnosti, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Společnost požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že má právo požádat Společnost o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Společnost musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů je požadováno jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jejich subjekt ano (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování Společnost může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená právo subjektu získat své Osobní údaje, které poskytl Společnosti se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená právo u Společnosti podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž bude způsobeno, že Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo právy a svobodami.

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může každý uplatnit u Společnosti buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jejího sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@etmonta.cz.

Dále má každý právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost jejího plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.